Utlåtande angående studieplanerare vid enheten i Vasa

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia – Novium har under hösten 2018 följt med hur situationen med studieplanerare vid enheten i Vasa har utvecklats. Vi anser att situationen är långt ifrån optimal och vill därför lyfta fram en del frågor som har gett upphov till oro och klagomål bland studerande vid enheten i Vasa.

  • Studerande vid Alere har sedan Silvia Ekman sade upp sig sommaren 2018 saknat studieplanerare. Studerande har i studiehandledningsfrågor tillsvidare hänvisats till sina utbildningsansvariga. Detta anser vi att inte är någon bra lösning eftersom de inte har samma bredd och objektivitet som en studieplanerare samtidigt som studerande har uttryckt motvilja till att kontakta UA i vissa känsliga frågor.

  • På grund av ovanstående problematik anser vi att rekryteringsprocessen för att få en ny studieplanerare har tagit alltför lång tid.

  • Eftersom Vasas andra studieplanerare Petra Autio blir tjänstledig från och med 1.11.2018 ökar vår oro över situationen ytterligare. I synnerhet när det har kommit till vår kännedom att man ämnar anställa endast en ny studieplanerare istället för två.

  • Att ha endast en studieplanerare på 2000 studerande rimmar illa med påståendet att Novia ”sätter studerande och lärande i centrum”.

  • Även om det är tänkt att den nya studieplaneraren skall jobba näst intill 100 % med handledning så motsvarar det inte den tid som Silvia och Petra tillsammans har lagt på handledning. Detta befarar vi kommer att påverka studieprestationerna negativt.

  • Ovanstående leder också till frågorna: Vem skall sköta övriga arbetsuppgifter som Silvia och Petra har haft hand om? Kommer enheten i Vasa att vara helt utan kvalitetskoordinator framöver?  

  • Ur ett jämlikhetsperspektiv mellan Novias olika campus är det inte önskvärt att ha endast en studieplanerare i Vasa, som ju är det största campuset. Exempelvis har Raseborg en handledare på 400 studerande, medan Vasa skulle ha en på 2000.  

 

Vi hoppas att detta utlåtande och vår oro beaktas så pass att det tas upp till diskussion och att de problem som lyfts fram tas på allvar. Vi önskar få svar och motiveringar till lösningen på situationen.

Vi vill samtidigt påminna om att studerande snarast möjligen bör informeras om situationen så att de vet vart de ska vända sig.   

  

Styrelsens ordförande Maria Tokou

Generalsekreterare Jonas Sandberg

 
Svenska